Όροι Χρήσης Μελών

Α. Όροι εγγραφής και χρήσης του site www.custwin.com

Ορισμοί :

Site θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής ο ιστότοπος www.custwin.com

Διαχειρίστρια Εταιρία θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής η Custwin LTD με έδρα Lewes, Delaware, USA, και αριθμό φορολογικού μητρώου 35-2570478. Η διαχειρίστρια εταιρία μεριμνά για την ορθή λειτουργία του site και την εξεύρεση συνεργαζομένων επιχειρήσεων.

Συνεργαζόμενη επιχείρηση θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής κάθε επιχείρηση, ελεύθερος επαγγελματίας ή ανεξάρτητος παραγωγός που προσφέρει προϊόντα ή  υπηρεσίες του μέσω του site της διαχειρίστριας εταιρίας.

Μέλος θα ονομάζεται από εδώ και στο εξής κάθε φυσικό πρόσωπο που εγγράφεται μέσω του site της διαχειρίστριας εταιρίας και κάνει αγορές μέσω των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.

 1. Το μέλος αποδέχεται με την εγγραφή του πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους του παρόντος Συμφωνητικού.
   
 2. Το μέλος είναι υποχρεωμένος να αποδέχεται τις εκάστοτε τροποποιήσεις του παρόντος Συμφωνητικού. Η συνέχιση των αγορών του μέσω του συστήματος αγορών της διαχειρίστριας εταιρίας και η λήψη χρηματικών επιστροφών και αμοιβών μέσω αυτού καθιστούν αυτόματη την αποδοχή αυτή. (Δες : Μέρος Β - Όροι Οικονομικής συνεργασίας, όρος 2)
   
 3. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι αορίστου χρόνου. Το μέλος έχει το δικαίωμα καταγγελίας της όποτε το επιθυμεί. Η διαχειρίστρια εταιρία μπορεί να προβεί κατά την κρίση της σε ενέργειες που περιγράφονται στον όρο Α15.
   
 4. Ηλικία : Το μέλος πρέπει να έχει συμπληρώσει τα 18 έτη.
   
 5. Για την εγγραφή του το μέλος πρέπει να προσκληθεί / συστηθεί από ένα ενεργό μέλος του site.
  Κάθε μέλος μπορεί να κάνει μόνο μια φορά εγγραφή και να κατέχει μόνο έναν κωδικό μέλους. Μπορεί να κατέχει περισσότερους του ενός κωδικούς μόνο σε περίπτωση ανάληψης κωδικού άλλου μέλους.

   
 6. Το μέλος οφείλει να αναγράψει τα ακριβή και αληθή στοιχεία του κατά την εγγραφή του και σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή του ζητηθεί από την διαχειρίστρια εταιρία.
   
 7. Με την εγγραφή του στο site η διαχειρίστρια εταιρία το καταχωρεί στο μητρώο μελών και του δίνει κωδικό μέλους.
   
 8. Τα στοιχεία του μέλους καταχωρούνται και διατηρούνται στη βάση δεδομένων της διαχειρίστριας εταιρίας. Τα στοιχεία αυτά είναι απολύτως εμπιστευτικά και διαχειρίζονται βάση των διεθνών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων.
   
 9. Το μέλος οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά στην διαχειρίστρια εταιρία, οποτεδήποτε του ζητηθεί, έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά του όσο και τον τόπο κατοικίας του.
   
 10. Το μέλος πραγματοποιεί αγορές μέσω των συνεργαζομένων επιχειρήσεων με δική του ευθύνη. Η διαχειρίστρια εταιρία δεν προτρέπει κανένα μέλος να προβεί σε οποιαδήποτε αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών. Το παρόν συμφωνητικό δεν υποχρεώνει το μέλος να προβεί σε αγορές.
   
 11. Η διαχειρίστρια εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει ανάμεσα σε μέλος και συνεργαζόμενη επιχείρηση.
 1. Το μέλος δεν δύναται να αξιώσει από την διαχειρίστρια εταιρία αποζημίωση, για οικονομική ή ηθική βλάβη που μπορεί να προκληθεί από την ιδιότητα του μέλους ή από τις αγορές του μέσω των συνεργαζομένων επιχειρήσεων.
   
 2. Για να μπορεί το μέλος να δικαιούται τα προνόμια που αναγράφονται στο site για κάθε  συνεργαζόμενη επιχείρηση οφείλει να τηρεί τους κανόνες πλοήγησης στο internet που επιτρέπουν την μεταφορά cookies από τον ένα ιστότοπο στον άλλο ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδεικνύεται από κάθε συνεργαζόμενη επιχείρηση.
 1. Η διαχειρίστρια εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που θα έχουν ως  αποτέλεσμα την μη καταγραφή των προνομίων από αγορά του μέλους.
 1. Για την καταγραφή προνομίων από συνεργαζόμενες επιχειρήσεις που δεν έχουν ιντερνετικό  κατάστημα (e-shop) το μέλος οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες που αναγράφονται στην ιστοσελίδα που διατηρεί εντός του site η συνεργαζόμενη επιχείρηση.
 1. Η διαχειρίστρια εταιρία δεν ευθύνεται από την, λόγω δόλου ή παράβλεψης της συνεργαζόμενης επιχείρησης, μη καταγραφή κάποιας κίνησης αγοράς και δεν μπορεί να αποδώσει προνόμιο για την κίνηση αυτή.
 1. Η διαχειρίστρια εταιρία δεν ευθύνεται κατά την περίπτωση που κάποια συνεργαζόμενη επιχείρηση δεν καταβάλει το συμφωνηθέν ποσό προμήθειας μετά την ολοκλήρωση μιας αγοράς από μέλος. Στην περίπτωση αυτή η κίνηση αγοράς του μέλους δεν του αποδίδει προνόμιο.
 1. Η διαχειρίστρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να φράξει προσωρινά ή να κλείσει οριστικά τον κωδικό ενός μέλους  προβαίνοντας σε καταγγελία της παρούσας Σύμβασης , σε περίπτωση κατά την οποία συντρέχουν οι παρακάτω λόγοι :
 • Το μέλος δυσφημεί δημόσια την διαχειρίστρια εταιρία, το site, κάποια από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή κάποιο από τα άλλα μέλη του site.
 • Το μέλος δήλωσε ψευδή στοιχεία κατά την εγγραφή του ή οποιαδήποτε άλλη στιγμή του ζητήθηκε από την διαχειρίστρια εταιρία.
 • Το μέλος προβαίνει σε ενέργειες που ζημιώνουν την διαχειρίστρια εταιρία ή το site.
 • Το μέλος δεν πραγματοποίησε αγορά μέσω του συστήματος αγορών της διαχειρίστριας εταιρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών.
 • Το μέλος δεν πραγματοποίησε αγορά μέσω του συστήματος αγορών της διαχειρίστριας εταιρίας για διάστημα μεγαλύτερο των 3 μηνών από την ημερομηνία εγγραφής του.
 1. Ο κωδικός μέλους  αποτελεί περιουσιακό του στοιχείο. Δύναται να τον εκχωρήσει, μεταβιβάσει ή κληροδοτήσει. Για να εκχωρήσει ή μεταβιβάσει τον κωδικό μέλους του σε άλλο πρόσωπο το  μέλος οφείλει να ενημερώσει την διαχειρίστρια εταιρία γραπτώς μέσω email. Η διαχειρίστρια εταιρία θα τον ενημερώσει για τις περαιτέρω ενέργειες που πρέπει να κάνει. Η διαχειρίστρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την μεταβίβαση ή εκχώρηση του κωδικού μέλους σε άλλο πρόσωπο. Σε περίπτωση κληρονομιάς ο νόμιμος κληρονόμος πρέπει να αποστείλει στην εταιρία μέσω email τα νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία.

 

 

Β. Όροι Οικονομικής συνεργασίας

Ορισμοί

Θυγατρική εταιρία θα καλείται από εδώ και στο εξής η Custwin LTD με έδρα στην Πολιτεία Delaware (USA) με αριθμό EIN 35-2570478.

Σύστημα αγορών : η διαδικασία που ακολουθείται από κάποιο μέλος ώστε να κάνει αγορές μέσω των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων έτσι ώστε να ωφεληθεί των προνομίων που του παρέχονται.

Marketing plan :  οι τρόποι με τους οποίους το μέλος μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη συστήνοντας και άλλα μελη, πέρα από τα κέρδη των προνομίων μέλους.

 1. Η θυγατρική εταιρία είναι υπεύθυνη για ανάπτυξη του δικτύου μελών του site σε παγκόσμιο επίπεδο.
   
 2. Τα μέλη που εγγράφονται  μέσω του site έχουν αποκλειστική σχέση οικονομικής φύσεως με την θυγατρική εταιρία και όχι με την διαχειρίστρια.
   
 3. Τα μέλη αποδέχονται τους όρους συνεργασίας με την θυγατρική εταιρία σε θέματα επιστροφής χρημάτων, κερδών και ανάπτυξης δικτύου μελών όπως αυτά περιγράφονται στο marketing plan της θυγατρικής εταιρίας.
   
 4. Με την εγγραφή του το μέλος τοποθετείται αυτομάτως σε μια ομάδα αναδοχής βάση του κωδικού του μέλους που τον σύστησε. Η αλλαγή συστήσαντα δεν είναι δυνατή παρά μόνο μετά από 6 μήνες πλήρους αδράνειας του μέλους. Η περίοδος αδράνειας θα εξεταστεί από την θυγατρική εταιρία που θα αποφασίσει για την τύχη του αιτήματος.
   
 5. Η εγγραφή ενός και του ιδίου μέλους δύο ή περισσότερες φορές απαγορεύεται. Σε περίπτωση που ανακαλυφθεί μέλος με περισσότερους του ενός κωδικούς μέλους, νόμιμος θεωρείται μόνο ο πρώτος και παραμένει σε ισχύ. Μπορεί να κατέχει περισσότερους του ενός κωδικούς μόνο σε περίπτωση ανάληψης κωδικού άλλου μέλους.
   
 6. Το μέλος με το παρόν Συμφωνητικό δεν υποχρεούται να προωθήσει το σύστημα αγορών ή το marketing plan της Θυγατρικής εταιρίας.
   
 7. Το μέλος είναι ελεύθερο να προωθήσει το σύστημα αγορών της διαχειρίστριας εταιρίας και το marketing plan της θυγατρικής εταιρίας σε άλλα υποψήφια μέλη. Για να μπορέσει να γίνει ανάδοχος, σπόνσορας ή συστήσας άλλου μέλους οφείλει να έχει πραγματοποιήσει το ίδιο αγορές συνολικής αξίας τουλάχιστον 50€. Μέχρι την πραγματοποίηση αγορών αυτού του ύψους δεν δύναται να προχωρήσει σε σύσταση άλλου μέλους.
   
 8. Το μέλος δικαιούται να εκπαιδεύει, να βοηθά και να παροτρύνει άλλα μέλη τα οποία έχει συστήσει ο ίδιος στο να λαμβάνουν τα οφέλη του συστήματος αγορών και του marketing plan.
   
 9. Όταν ένα μέλος συστήνει κάποιο άλλο μέλος και αυτός λαμβάνει κωδικό μέλους, είναι ευθύνη του συστήσαντα να βεβαιωθεί ότι το νέο μέλος έχει κατανοήσει και αποδεχθεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης καθώς και του marketing plan.
   
 10. Κατά την δραστηριότητα του αυτή πρέπει να παρουσιάζει το σύστημα αγορών και το marketing plan χρησιμοποιώντας υλικό εγκεκριμένο από την εταιρία.
   
 11. Σε περίπτωση που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει διαφορετικό υλικό, αυτό πρέπει να αποσταλεί στην διαχειρίστρια εταιρία για έγκριση. Η διαχειρίστρια εταιρία διατηρεί το δικαίωμα της απόρριψης, μερικώς ή ολόκληρου, του υλικού προς έγκριση.
   
 12. Το μέλος δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί το όνομα και τα λογότυπα της εταιρίας, περιλαμβανομένου και του «Custwin» ή λέξης ή φράσης που το περιλαμβάνει, σε ιστοσελίδες,  blog, social media, πινακίδες γραφείων ή έντυπα δικής του κατασκευής. Μπορεί να τα υποβάλει προς έγκριση στην διαχειρίστρια εταιρία. Σε περίπτωση απόρριψης της χρήσης τους η διαχειρίστρια εταιρία δεν οφείλει να αιτιολογήσει. Η μη συμμόρφωση με τον όρο αυτό αποτελεί σοβαρό λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.
   
 13. Για την δραστηριότητά του αυτή συμφωνεί ότι δεν την κάνει ως υπάλληλος, συνέταιρος, νόμιμος εκπρόσωπος ή κατέχοντας άδεια franchise της διαχειρίστριας εταιρίας ή της θυγατρικής εταιρίας.
   
 14. Τα έξοδα που τυχόν πραγματοποιεί για την δραστηριότητά του αυτή βαρύνουν αποκλειστικά το ίδιο το μέλος. Δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση αποζημίωση από την διαχειρίστρια εταιρία ή την  θυγατρική εταιρία.
   
 15. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα κατασκευής λογαριασμών email, ιστοσελίδων, Blogs, επαγγελματικών καρτών ή άλλου υλικού που παρουσιάζει τον ίδιο ή κάποιο νομικό πρόσωπο που ανήκει στον ίδιο ή σε τρίτους ως ιδιοκτήτη ή  εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της διαχειρίστριας εταιρίας ή της θυγατρικής εταιρίας.
   
 16. Κάθε μέλος είναι υπεύθυνο για της προφορικές ή γραπτές δηλώσεις του σε σχέση με την διαχειρίστρια εταιρία, την θυγατρική εταιρία, το σύστημα αγορών ή το marketing plan. Η διαχειρίστρια εταιρία και η θυγατρική εταιρία δεν έχουν ουδεμία ευθύνη και δεν καταβάλουν ουδεμία αποζημίωση σε περίπτωση οικονομικής ή άλλης βλάβης προς τρίτους.
   
 17. Το μέλος απαγορεύεται ρητώς να προχωρά στην καταγραφή (ψηφιακή, βιντεοσκοπημένη, ηχητική ή γραπτή) εκδηλώσεων της θυγατρικής εταιρίας ή της διαχειρίστριας εταιρίας. Περαιτέρω απαγορεύεται η διανομή, πώληση ή προώθηση καταγεγραμμένων εκδηλώσεων, σεμιναρίων ή ομιλιών των εταιριών αυτών.
   
 18. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα να απαντήσει σε ερωτήσεις από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την θυγατρική εταιρία, την διαχειρίστρια εταιρία, το σύστημα αγορών ή το marketing plan.
   
 19. Το μέλος δεν έχει το δικαίωμα αποστολής ανεπιθύμητων mail σε άλλα πρόσωπα, μέλη ή μη. Το μέλος οφείλει να σταματήσει την πρακτική αυτή εντός 48 ωρών από την στιγμή που λάβει έγγραφη ειδοποίηση στον λογαριασμό email που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του. Μη τήρηση του όρου αυτού συνιστά σοβαρό λόγο καταγγελίας του παρόντος Συμφωνητικού και διαγραφής του κωδικού μέλους .
   
 20. Για την λήψη κερδών και προμηθειών, όπως αυτές περιγράφονται στο marketing plan της εταιρίας, το μέλος πρέπει να τηρεί τις προϋποθέσεις όπως αναγράφονται σε αυτό και τις  εκάστοτε τροποποιήσεις του.
   
 21. Το μέλος είναι υπεύθυνο για την τήρηση των φορολογικών διατάξεων που ισχύουν στον τόπο  κατοικίας του.
   
 22. Η θυγατρική εταιρία είναι υπεύθυνη ώστε να αποδίδονται στα μέλη τα κέρδη τους βάση των όρων του marketing plan της.
   
 23. Οι όροι που προαναφέρθηκαν και διέπουν τη σχέση ανάμεσα στην διαχειρίστρια εταιρία και στα μέλη ισχύουν σαφώς και απολύτως και διέπουν και τη σχέση ανάμεσα στην θυγατρική εταιρία και στα μέλη.
   
 24. Η διαχειρίστρια ή η θυγατρική εταιρία έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από το μέλος να χρησιμοποιηθεί το όνομά του, η φωτογραφία του ή η προσωπική εμπειρία του σε διαφήμιση ή   διαφημιστικό υλικό. Σε περίπτωση αποδοχής από μέρους του μέλους αυτό αποδέχεται την άρνηση να ζητήσει αποζημίωση για το σκοπό αυτό.
   
 25. Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας είναι αορίστου χρόνου. Σε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της παρούσης συμφωνίας το μέλος παραιτείται από κάθε δικαίωμα,  συμπεριλαμβανομένων των δικαιω-μάτων ιδιοκτησίας, κερδών, προμηθειών ή προνομίων. Το μέλος δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία όποτε το επιθυμεί και ανεξαρτήτου    αιτίας με γραπτή ειδοποίηση και αποστολή στο email : [email protected]
   
 26. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας συμφωνίας οικιοθελώς από μέλος, αυτό δύναται να εγγραφεί ξανά και να αποκτήσει κωδικό μέλους μετά την πάροδο 6 μηνών από την ημερομηνία  που πραγματοποίησε την καταγγελία.
   
 27. Η διαχειρίστρια εταιρία δύναται να καταγγείλει την παρούσα συμφωνία και να προχωρήσει σε κλείσιμο του κωδικού μέλους : Α. με γραπτή ειδοποίηση 30 ημερών στο λογαριασμό email του μέλους, Β. Αμέσως, σε περίπτωση που συντρέχουν επείγοντες λόγοι που αναφέρθησαν σε προηγούμενους όρους.
   
 28. Κάθε παράβαση της παρούσας συμφωνίας από μέρους του μέλους , δόλια, παραπλανητική,  ανήθικη ή οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη ενός μέλους που, κατά την κρίση της θυγατρικής ή της διαχειρίστριας εταιρίας μπορεί να βλάψει την φήμη ή την καλή πίστη αυτής και ανάλογα με   την σοβαρότητα της παράβασης επιφέρει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα :
 • Αποστολή έγγραφης προειδοποίησης για την λήψη διορθωτικών μέτρων
 • Παρακράτηση των κερδών, προνομίων και προμηθειών μέχρι την τελική επίλυση των προαναφερθέντων ζητημάτων
 • Προσωρινή παύση του κωδικού μέλους
 • Οριστική διαγραφή του κωδικού μέλους
 1. Το παρόν Συμφωνητικό θα ερμηνεύεται και θα διέπεται σύμφωνα με την νομοθεσία της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στο μέρος Α της Πολιτείας του Delaware (USA) στο μέρος Β. Σε  περίπτωση που το μέλος επιθυμεί να ασκήσει προσφυγή εναντίον οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης που σχετίζεται ή προκύπτει από τους όρους της παρούσας συμφωνίας οφείλει να το πράξει εντός 50 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της υποτιθέμενης πράξης που προκάλεσε την προσφυγή. Η μη προσφυγή εντός της προθεσμίας αυτής σταματά αυτομάτως κάθε αξίωση του μέλους.

 

επιστροφή