Αποποίηση ευθυνών

Αποποίηση Ευθυνών

 

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από την custwin.com. Αν και προσπαθούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες ενημερωμένες και σωστές, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα ή τη διαθεσιμότητα όσον αφορά στην ιστοσελίδα ή τις πληροφορίες, προϊόντα, υπηρεσίες, ή τα σχετικά γραφικά που περιέχονται στην ιστοσελίδα για οποιοδήποτε σκοπό. Οποιαδήποτε εμπιστοσύνη σε τέτοιες πληροφορίες είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

 

Σε καμία περίπτωση δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεση ή παρεπόμενη απώλεια ή ζημία, ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σχετίζονται με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

 

Μέσα από αυτή την ιστοσελίδα μπορεί να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες που δεν είναι υπό τον έλεγχο της custwin.com. Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα αυτών των τοποθεσιών. Η συμπερίληψη των οποιωνδήποτε συνδέσεων δεν υπονοεί απαραιτήτως μια σύσταση ή δεν επικυρώνει τις απόψεις που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.

 

Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να κρατηθεί το επίπεδο ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας. Ωστόσο, η custwin.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα φέρει ευθύνη για το δικτυακό τόπο εάν δεν είναι διαθέσιμος προσωρινά λόγω τεχνικών θεμάτων πέρα από τον έλεγχό μας.

 

Website Disclaimer

 

The information contained in this website is for general information purposes only. The information is provided by custwin.com and while we endeavor to keep the information up to date and correct, we make no representations or warranties of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, reliability, suitability or availability with respect to the website or the information, products, services, or related graphics contained on the website for any purpose. Any reliance you place on such information is therefore strictly at your own risk.

 

In no event will we be liable for any loss or damage including without limitation, indirect or consequential loss or damage, or any loss or damage whatsoever arising from loss of data or profits arising out of, or in connection with, the use of this website.

 

Through this website you are able to link to other websites which are not under the control of custwin.com. We have no control over the nature, content and availability of those sites. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

 

Every effort is made to keep the website up and running smoothly. However, custwin.com takes no responsibility for, and will not be liable for, the website being temporarily unavailable due to technical issues beyond our control.

επιστροφή